เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมืองเกนต์
นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรปครั้งที่ 12 และการประชุมระดับผู้นำสหภาพยุโรป-อาเซียน ณ กรุงบรัสเซลส์ เบลเยียม

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงงานด้านวิชาการที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกนต์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เสด็จทรงงานด้านวิชาการที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกนต์ ตามคำเชิญของมหาวิทยาลัยเกนต์ โดยได้ทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกนต์ในภาพรวม คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ จาก ศ.ดร. Guido Van Huylenbroeck ผู้อำนวยการด้านการต่างประเทศ (เทียบเท่ารองอธิการบดี) ศ.ดร. Frank Gasthuys คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ศ.ดร. Piet Hoebeke คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และได้ทรงหยิบยกประเด็นเรื่องความพยายามในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าของไทยพร้อมทรงขอรับคำแนะนำจากฝ่ายเบลเยียม ซึ่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้แสดงความยินดีที่จะสนับสนุนไทยในเรื่องนี้ จากนั้นได้ทรงลงพระนามใน Letter of Intent สำหรับความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยเกนต์ ร่วมกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกนต์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคคลากรของทั้งสองสถาบันในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน นอกจากนั้นได้เสด็จทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการสำหรับสัตว์เล็กภายในโรงพยาบาลสัตว์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมทั้งทรงมีพระปฏิสันถารกับนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกนต์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกนต์ ถือเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นนำของโลก โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 1 ของโลกประจำปี 2561 จาก Shanghai Ranking มีความโดดเด่นในด้านการเรียนการสอน และการทำวิจัย มีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 1,400 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาไทยทำการศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน 1 คน

ไทย