สำนักงานอัยการสูงสุดจัดโครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนไทยในต่างประเทศที่ประเทศเบลเยียม
รองนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวร่วมกับสหภาพยุโรปในโอกาสที่สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลืองภาคประมงไทย

การลงนาม MOU ระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) กับมหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่ง Louvain

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) กับมหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่ง Louvain (Université Catholique de Louvain – UCL) ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยผู้ลงนามทั้ง 2 ฝ่าย ได้แก่ ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการ BIOTEC และ ศ.ดร. Stephane Declerck ผู้อำนวยการศูนย์ Belgian Co-ordinated Collections of Microorganisms (BBCM) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง UCL กับสำนักงานนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์แห่งชาติเบลเยียม (BELSPO) โดยมีนายนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ดร. มาณพ สิัทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา หัวหน้าสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาง Marleen Bosschaerts รองผู้อำนวยการด้านการวิจัย BELSPO และ ดร. Philippe Desmeth ผู้ประสานงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ BELSPO เป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ MOU ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายในด้านการวิจัยด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

ไทย