การลงนาม MOU ระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) กับมหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่ง Louvain
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ อาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22 ที่กรุงบรัสเซลส์

รองนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวร่วมกับสหภาพยุโรปในโอกาสที่สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลืองภาคประมงไทย

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวร่วมกับนาย Karmenu Vella กรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม กิจการทะเล และการประมง ณ ที่ทำการคณะกรรมาธิการยุโรป กรุงบรัสเซลส์ ในโอกาสที่สหภาพยุโรปมีมติปลดใบเหลืองภาคประมงไทย เพื่อแสดงการยอมรับต่อความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ของไทย โดยรองนายกรัฐมนตรีได้แถลงถึงความสำเร็จของไทยภายใต้ความร่วมมือกับสหภาพยุโรปในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในด้านต่าง ๆ รวมทั้งได้กล่าวว่า ในฐานะประธานอาเซียนในปี 2562 การทำประมงอย่างยั่งยืนจะเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญที่ไทยจะผลักดันด้วย รวมทั้งยังได้เสนอที่จะยกระดับความร่วมมือกับสหภาพยุโรปไปสู่การส่งเสริมความยั่งยืนทางทะเลในทุกมิติ นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรียังได้ย้ำว่า ไทยไม่ได้ให้ความสำคัญแต่เรื่องการประมงอย่างยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการประมงอย่างมีจริยธรรม โดยจะควบคุมดูแลแรงงานภาคประมงให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานของอนุสัญญาองค์การระหว่างประเทศ (International Labour Organization – ILO) และหลักการของสหประชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ในโอกาสนี้ นาย Vella ได้ชื่นชมการทำงานอย่างหนักและตรงไปตรงมาของไทยจนสามารถทำให้ไทยสามารถดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการขจัดการทำประมงผิดกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์ และชื่นชมความสำเร็จของไทยในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายได้อย่างครบถ้วนในทุกด้าน
ทั้งนี้ ก่อนหน้าการแถลงข่าว รองนายกรัฐมนตรีได้พบหารือทวิภาคีกับนาย Vella เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืนและความยั่งยืนทางทะเลในอนาคต และในวันที่ 9 มกราคม 2562 รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในงานเลี้ยงรับรองกลุ่มผู้นำเข้าสินค้าประมงในยุโรป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าประมงและสัตว์น้ำจากไทยว่าปลอดจากการทำประมงผิดกฎหมาย และต่อมาในค่ำวันเดียวกันได้พบปะกับข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ด้วย

ไทย