ประกาศเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์การประท้วงโดยกลุ่มต่างๆ ในเบลเยียม
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. และหลักฐานที่ใช้ในการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

ประกาศ: การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

โดยที่พระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งข้อมูลว่า ชาวไทยในประเทศเบลเยียมและประเทศลักเซมเบิร์กสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ โดยจะเป็นการลงทะเบียนใหม่หมด และยกเลิกบัญชีเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้เมื่อการเลือกตั้งครั้งก่อน

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จะกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 4-16 มีนาคม 2562 โดยจะแจ้งรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ของ                    หน่วยเคลื่อนที่ในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก ให้ทราบในโอกาสแรกต่อไป

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 00.00 น. (เวลาในประเทศไทย) ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น. (เวลาในประเทศไทย) โดยมีช่องทางในการลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ได้แก่

  1. การลงทะเบียนด้วยตัวเองกับสถานเอกอัครราชทูตฯ

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนฯ สส. ๑/๗ ด้วยตัวเอง ณ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ ในเวลาราชการปกติ โดยนำบัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทย หรือหลักฐานของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐไทยออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย  (โหลดแบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนฯ ได้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/open?id=16wJryiVU958Ta-dOYa1AHH9GT-vxmusw)

  1. ในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองได้

2.1 ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนพร้อมยื่นเอกสารตามข้อ 1 (ต้องเซ็นสำเนาถูกต้องมาด้วย) ทั้งนี้ กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจมาพร้อมด้วย (โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจได้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/open?id=1qBAbLV)

  • ส่งเอกสารขอลงทะเบียนตามข้อ 1 ทางไปรษณีย์ โดยเขียนกำกับบนซองว่า “เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร” มายังที่อยู่ Royal Thai Embassy, Chaussee de Waterloo 876, 1000 – Brussels, BELGIUM.
  • ส่งเอกสารขอลงทะเบียนตามข้อ 1 ทางโทรสารมาที่หมายเลข +32 2 648 3066

**สำหรับกรณีข้อ 2.2 และ 2.3 กรุณาเก็บหลักฐานการส่งไปรษณีย์และการส่งโทรสารไว้ด้วย

  1. ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/ หรือผ่านเว็บไซต์ http://www.khonthai.com/TH/  **โปรดเตรียมบัตรประชาชนไทย (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) และหนังสือเดินทางไทยของท่านไว้ให้พร้อม**
ไทย