ประกาศ: การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
January 25, 2019
ประกาศวัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ที่ประเทศเบลเยียมและประเทศลักเซมเบิร์ก
January 30, 2019

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. และหลักฐานที่ใช้ในการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

ไทย