เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของสมาคมวัฒนธรรม Thai-Flemish Culture Association (Thaivlac)
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมสมาชิกทีมประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Brussels Holiday Fair 2019

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้ร่วมการเสวนาเรื่องความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัว จัดโดยองค์กรโอเอซิสร่วมกับรัฐสภายุโรป

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เอกอัครราชทูตได้มอบหมายให้นางณภษร ภูวบริรักษ์ ที่ปรึกษาและกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการเสวนาในห้วข้อความรุนแรงในครอบครัวเบลเยียมต่อสตรีในกลุ่มเปราะบางจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Domestic Violence: The Case of Vulnerable Women from South East Asia living in Belgium) จัดโดยองค์กร Oasis Belgium ที่รัฐสภายุโรป โดยมีนาง Ana Gomes สมาชิกรัฐสภายุโรปเป็นผู้ดำเนินรายการ

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นาย Philip Lane ผู้อำนวยการองค์กร Oasis Belgium นาง Nadia Uwera ผู้แทนจากองค์กร Colletif contre les violences familiales et l’exclusion Liege และนาง Thida Manterm ล่ามไทยและอาสาสมัครองค์กร Oasis โดยได้บรรยายถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะต่อสตรีต่างชาติที่ย้ายถิ่นมาเพื่อแต่งงานและพำนักกับสามีในเบลเยียม และกรณีตัวอย่างของสตรีไทยที่ประสบปัญหา โดยนางณภษรฯ ได้บรรยายถึงนโยบายของไทยต่อประเด็นความรุนแรงในครอบครัว และบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในการปกป้องและคุ้มครองคนไทยในต่างแดนซึ่งจะต้องเคารพกฎหมายท้องถิ่น โดยที่ผ่านมาได้สนับสนุนกิจกรรมและโครงการความร่วมมือกับสมาคมไทยและองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคนไทยในเบลเยียมและการเข้าถึงสิทธิทางกฎหมาย โดยสถานเอกอัครราชทูตพร้อมที่จะสานต่อความร่วมมือและผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชาวไทยในเบลเยียมต่อไป

องค์กร Oasis Belgium จัดการเสวนาครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความตระหนักรู้ด้านปัญหาความรุนแรงในครอบครัวซึ่งสตรีจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นกลุ่มเปราะบาง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 50 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น และภาคประชาสังคม รวมทั้งชุมชนชาวไทย โดยพระราชวิสุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยธรรมาราม เบลเยียม ได้เข้าร่วมด้วย

 

                   

ไทย