ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562
การตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในเบลเยียมหรือลักเซมเบิร์ก

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

*ผู้มีสิทธิเลือกต้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามแบบฟอร์ม ส.ส. ๑/๘ ตามเว็บลิงค์นี้
https://drive.google.com/open?id=1n1kp4ndBrN9tSUhyL3HUrOqXxoxJJbuc
หรือทำเป็นหนังสือโดยอย่างน้อยต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ไปยังนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทนภายใน 7 วันก่อนการเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันหลังวันที่มีการเลือกตั้ง เพื่อไม่ได้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองและการสมัครรับราชการ ฯลฯ
 
**ส่วนผู้ที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงการขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร และขอยกเลิกการลงทะเบียนการขอใช้สิทธิออกเสียงคะแนนนอกราชอาณาจักร กรุณากรอกแบบฟอร์ม ส.ส. ๑/๗ (นร) ตามเว็บลิงค์นี้
https://drive.google.com/open?id=1nDqFRnt3bCjjH6AE9V7PdK-uu0308lev
ไทย