ประกาศราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดรับแขก
โครงการกงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์ก ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

สรุปสถิติผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก

สรุปสถิติผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในประเทศเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก ระหว่างวันที่ 6-16 มี.ค. 2562 ดังนี้
(1) ผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงนอกราชอาณาจักร จำนวน 1,078 คน
(2) ผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 910 คน หรือเท่ากับร้อยละ 84.4 ของผู้ที่ได้ลงทะเบียน จำแนกได้ ดังนี้
– แบบคูหาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ 6-7 และ 11-14 มี.ค. 2562 จำนวน 338 คน
– แบบคูหาที่วัดไทยธรรมาราม Waterloo เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2562 จำนวน 158 คน
– แบบคูหาที่วัดที่วัดไทย Mechelen เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2562 จำนวน 350 คน
– แบบคูหาที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ ลักเซมเบอร์ก เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2562 จำนวน 64 คน

ไทย