เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพจัดการหารือระหว่างคณะผู้แทน EEC กับแวดวงธุรกิจลักเซมเบิร์ก
งานสัมมนา Thai-Belgian Business Forum ครั้งที่ 6

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการในหัวข้อความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะนักวิชาการไทย อาเซียนและยุโรป นำโดย ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร. ณัฐนันท์ คุณมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในยุโรปและอาเซียน เช่น มหาวิทยาลัย Wuppertal (เยอรมนี) มหาวิทยาลัย Tubingen (เยอรมนี) มหาวิทยาลัย Queen Mary (สหราชอาณาจักร) มหาวิทยาลัย Malaya (มาเลเซีย) ที่เข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ ASEAN-EU multilateralism and 40 years of their relations ที่กรุงบรัสเซลส์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 โดยได้เชิญผู้แทนสถาบัน Think Tank เช่น EU-Asia Centre และ Firends of Europe กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป และเครือข่าย Friends of Thailand เข้าร่วมด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมต่างได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป

ไทย