ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยเข้าร่วมงานสงกรานต์จัดโดยสมาคม Thaismiles vzw
สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์กเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์รับมอบกระเป๋าพระโอสถซึ่งนายแพทย์ Eugene Reytter แพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจำพระองค์ฯ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับมอบกระเป๋าพระโอสถซึ่งนายแพทย์ Eugene Reytter แพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ใช้ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจำพระองค์ฯ จากนาย Edmond Henrotin

นายแพทย์ Eugene Reytter เป็นนายแพทย์ชาวเบลเยียมที่ได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเมื่อปี 2438 ตามคำเชิญของนาย Gustave Rolins-Jacquemins (เจ้าพระยาอภัยราชาสยามนุกูลกิจ) ที่ปรึกษาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทำหน้าที่แพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายแพทย์ Reytter ได้ปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจำพระองค์ฯ เป็นเวลา 17 ปี สำหรับนาย Edmond Henrotin ได้รับกระเป๋าพระโอสถดังกล่าวมาจากคุณปู่ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนายแพทย์ Reytter ที่ได้ช่วยดูแลบุตรของนายแพทย์ Reytter ในระหว่างที่นายแพทย์ Reytter ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

ทั้งนี้ กระเป๋าพระโอสถดังกล่าวจะถูกนำไปเก็บไว้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ในฐานะสิ่งของสำคัญทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ชาวไทยและชาวเบลเยียมได้ชื่นชม

ไทย