เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์รับมอบกระเป๋าพระโอสถซึ่งนายแพทย์ Eugene Reytter แพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจำพระองค์ฯ
Songkran Celebration Ceremony in Dirkirch, Luxembourg

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์กเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้บริการกงสุลสัญจรที่งานสงกรานต์วัดไทยพุทธาราม ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก โดยมีผู้ใช้บริการขอทำหนังสือเดินทาง และขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียน อาทิ การแจ้งเกิด การจดทะเบียนสมรส และการออกหนังสือมอบอำนาจ กว่า 50 ราย

 

           

ไทย