เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Seafood Expo Global 2019
งานสัมมนา หัวข้อ E-Commerce and GDPR วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเยือนเบลเยียมเพื่อหารือกับหน่วยงานคลังสมองในประเด็นด้านความมั่นคง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางสาวชลิดา โชไชย รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้นำคณะเข้าร่วมหารือกับ Institute for Economics and Peace (IEP) ในหัวข้อการจัดทำตัวชี้วัดด้านความมั่นคง และการปรับใช้ Global Peace Index และได้เข้าร่วมการหารือโต๊ะกลมจัดขึ้นโดย European Institute for Asian Studies (EIAS) โดยมีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ในกรุงบรัสเซลส์ กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป และ NATO เข้าร่วม ซึ่งผู้เข้าร่วมได้ให้ความสนใจในบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนต่อประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค เช่น ทะเลจีนใต้ สถานการณ์ในรัฐยะไข่ และความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะ โดยได้เชิญผู้แทนหน่วยงานคลังสมอง กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียมและสหภาพยุโรปเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความมั่นคงกับคณะด้วย

 

ไทย