รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเยือนเบลเยียมเพื่อหารือกับหน่วยงานคลังสมองในประเด็นด้านความมั่นคง
อุปทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงาน Discover Thailand in Bruges ครั้งที่ 7

งานสัมมนา หัวข้อ E-Commerce and GDPR วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนา หัวข้อ  E-Commerce and GDPR ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้อง Ballroom โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ  โดยมีนาย พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนาย Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย  ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนาครั้งนี้ด้วย

การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการเติบโตของตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนกฎระเบียบและกรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation หรือ GDPR) และมาตรฐานสากลด้านศุลกากร สำหรับ E-Commerce ข้ามพรมแดน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปฉบับใหม่ และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสินค้าและบริการตลอดจนสร้างโอกาสการส่งออกจากไทยไปสหภาพยุโรปซึ่งถือเป็นตลาด E-Commerce ที่มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ในการสัมมนามีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและสหภาพยุโรป ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรจำนวนมาก อาทิ นาย Fabian Delcros หัวหน้าทีมเจรจากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากคณะกรรมาธิการยุโรปด้านความยุติธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค (DG JUST) นาย Jean Herveg ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัย Namur ประเทศเบลเยียม นาย  Kazunari Igarashi หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมขีดความสามารถองค์การศุลกากรโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ นักธุรกิจดาวรุ่งของไทยซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนาย Robert Fox ประธานกลุ่ม ICT ของหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย หรือ Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand (JFCCT) และรองประธานคณะทำงานด้าน ICT ของสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ หรือ European Association for Business and Commerce (EABC) Thailand รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของไทยมาร่วมแบ่งปันความรู้และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ระหว่างการสัมมนาดังกล่าว โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 160 คน

ภายหลังการสัมมนาสถานเอกอัครราชทูตฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัล (DEPA) ได้จัดการหารือกับคณะผู้แทนของสหภาพยุโรปและลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของไทย ณ โครงการ ทรู ดิจิทัล พาร์ค บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV ) ในเครือบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการคุ้มครองข้อมูลระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการผลักดันการส่งออกสินค้าไทยมายังสหภาพยุโรปผ่านระบบ E-commerce ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการปรับปรุงการดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

     

 

 

 

ไทย