ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมงานเทศกาลไทยที่เมือง Wevelgem
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมงานเทศกาลไทยที่เมือง Laakdal

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานความร่วมมือด้านการพัฒนาในงาน European Development Days 2019

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency – TICA) ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงาน European Development Days 2019 (EDD 2019) ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการยุโรป ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุม Tour & Taxis กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยเป็นครั้งแรกที่ TICA เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงาน

งาน EDD 2019 เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้แทนองค์กรความร่วมมือเพื่อการพัฒนาจากทั่วโลก เช่น UNDP, EU, IMF, INGOs นักศึกษาและผู้นำเยาวชนจากประเทศต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และนำเสนอผลงานทั้งในแบบการหารือและจัดนิทรรศการ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ theme “Addressing inequalities: Building a world which leaves no one behind” โดยมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 103 บูธ

การเข้าร่วมการจัดนิทรรศการของ TICA นับเป็นโอกาสสำคัญในการเผยแพร่บทบาทของผลงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยทั้งในรูปแบบความร่วมมือทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคีให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการชูบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระดับโลก โดยนำเสนอแนวทาง SEP for SDGs และข้อมูลการดำเนินงานโครงการ Sufficiency Economy and Business Promotion in the Agricultural Sector ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคี ไทย-เยอรมนี-ติมอร์-เลสเต นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสในการขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนากับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ EU ซึ่งเป็นผู้ให้ความร่วมมือรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยในช่วง 2 วันดังกล่าวมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของ EU แวะเยี่ยมชมนิทรรศการของ TICA และให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการของไทยในประเทศที่สาม ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มนำไปสู่การขยายความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับ EU เพื่อช่วยเหลือประเทศที่สามต่อไป

    

ไทย