รับสมัครลูกจ้างท้องถิ่นในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับสมัครพนักงานขับรถ

ประกาศ: การปรับอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุลซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

ไทย