วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมืองเกนต์

งานสัมมนาหัวข้อ “Trade & Investment Opportunities between Thailand, Benelux Countries and France in Preparation for the Future Thai-EU FTA” วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนา หัวข้อ  “Trade & Investment Opportunities between Thailand, Benelux Countries and France in Preparation for the Future Thai-EU FTA” ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ ห้อง Ballroom โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ  โดยมีดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ รองประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนาครั้งนี้ด้วย

การจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมโอกาสการค้า-การลงทุนระหว่างไทยและกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ (เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก) และฝรั่งเศสเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-อียู (FTA) และความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปในอนาคตอันใกล้ ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจไทยท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และความไม่แน่นอนของการถอนตัวออกจากอียูของอังกฤษ (Brexit) ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาคเศรษฐกิจทั่วโลก ปัจจุบันอียูเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 3 ของไทย โดยในปี 2562 การค้าทั้งสองฝ่ายมีมูลค่า 4.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 9.4 ของการค้าไทยกับโลก ซึ่งในจำนวนนี้ ไทยส่งออกไปอียูเป็นจำนวน 2.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอียูเป็นจำนวน 2.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และ 8 จากปี 2560 ตามลำดับ ด้านการลงทุน อียูเป็นนักลงทุนอันดับ 3 ของไทยรองจากญี่ปุ่นและอาเซียน โดยมีมูลค่าการลงทุนในไทยรวม 3.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2561 ตามข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์และธนาคารแห่งประเทศไทย

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตและตัวแทนจากกลุ่มประเทศเบเนลักซ์และฝรั่งเศส รวมถึงหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยได้มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน โครงสร้างทางเศรษฐกิจ กฎหมาย สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนอุตสาหกรรมที่น่าสนใจและโดดเด่นของแต่ละประเทศ และร่วมเสวนาในหัวข้อ ดังนี้ 1) EU Perspectives: Trade & Investment Opportunities between Thailand, Benelux and France in Preparation for the Future Thai-EU FTA”, 2) Challenges and Success Stories of Thai Companies และ 3) Roundtable Discussion: Prospects and Challenges for Doing Business in the Benelux and France โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 160 คน งานสัมมนาดังกล่าวยังเป็นเวทีในการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการลงทุน รวมถึงการแนะนำเครือข่ายธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐในกลุ่มประเทศเบเนลักซ์และฝรั่งเศสให้กับผู้ประกอบการไทยเป็นรายบริษัท

ภายหลังการสัมมนาสถานเอกอัครราชทูตฯ และตัวแทนจากหน่วยงานด้านการค้า-การลงทุนของกลุ่มประเทศเบเนลักซ์และฝรั่งเศสได้หารือร่วมกับเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว และเอกอัครราชทูตนายทรงศัก สายเชื้อ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ในเขต 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

       

ไทย