งานสัมมนาหัวข้อ “Trade & Investment Opportunities between Thailand, Benelux Countries and France in Preparation for the Future Thai-EU FTA” วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
สถานเอกอัครราชทูตไทยจัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 13 ที่จัตุรัสดูมง สต็อกเกล

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมืองเกนต์

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Mathias De Clercq นายกเทศมนตรีเมืองเกนต์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. Frank Gasthuys คณบดี คณะสตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกนต์ เข้าร่วมด้วย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งไทยมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยเกนต์

ไทย