Outcomes of the Procurement Consideration
Procurement for the repair of the Chancellery Building

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลเชิงลึก (profiling) เกี่ยวกับสมาชิกสภายุโรปและผู้บริหาคณะกรรมาธิการยุโรป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลเชิงลึก (profiling) เกี่ยวกับสมาชิกสภายุโรปและผู้บริหารคณะกรรมาธิการยุโรป ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่แนบ

ประกาศราคากลาง
ไทย