เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเผยแผ่ศิลปะวัฒนธรรมไทย
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงาน EU-Asia Financial Services Round Table Lunch

งานแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ รองศาตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปภัมภ์ เป็นประธานการแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะกรรมการมูลนิธิฯ นางณัฐญา เบี้ยวไข่มุข ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารและวางแผนการเดินทางบุคคลสำคัญ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และคุณปัทมา เลิศวิทยะสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสาร โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมด้วย

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว (Professor Dr. Serara Segarona Kupe – Mogwe) จากสาธารณรัฐบอตสวานา และศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด (Professor Emeritus Junko Kondo) จากญี่ปุ่น โดยผลงานด้านการพยาบาลของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ทั้งสองท่านมีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ ในด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ และรวมทั้งด้านการบริการสุขภาพ

ศาสตราจารย์ ดร. ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพของการบริการสุขภาพโดยการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศบอตสวานา เริ่มด้วยการจัดตั้งสถาบันการศึกษาอบรมกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในบอตสวานา ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพด้านสุขภาพ แต่ส่วนใหญ่เป็นพยาบาล แม้จะมีทรัพยากรจำกัดแต่สามารถติดต่อประสานงานจนได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก ดร. คูเป้ มอกเว อุทิศตนเพื่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและสร้างพลังให้กับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งเป็นอาชีพของผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ยังได้ก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งบอตสวานาขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสหภาพพยาบาลแห่งบอตสวานา นับเป็นการเสริมสร้างพลังของสตรีและยกระดับสถานภาพของวิชาชีพการพยาบาล ตลอดจนได้ช่วยก่อตั้งองค์กรต่าง ๆ ทางด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด ซึ่งเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และความทุ่มเทในการพัฒนาการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ของประเทศญี่ปุ่น ประเทศอียิปต์ และประเทศในทวีปแอฟริกา แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จนในที่สุดสามารถผลักดันจนเปิดหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกได้สำเร็จ ตลอดจนเป็นผู้ริเริ่มให้มีการผดุงครรภ์สมัยใหม่และก่อตั้งสมาคมผดุงครรภ์ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ความทุ่มเทและผลงานได้ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในด้านคุณภาพของการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งส่งผลให้มารดา เด็ก และประชาชนมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระบรมมหาราชวัง

ไทย