พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-สหภาพยุโรป (Thai-EU SOM) ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ และนาง Paola Pampaloni, Deputy Managing Director for Asia Pacific กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป ได้เป็นประธานร่วมในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-สหภาพยุโรป (Thai-EU SOM) ครั้งที่ 14 ที่กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป กรุงบรัสเซลส์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม

ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันถึงแนวทางการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-สหภาพยุโรป ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการผลักดันประเด็นที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน อาทิ การลงนามร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน (Partnership and Cooperation Agreement – PCA) และการรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป ภายหลังจากที่ประชุมคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศ (EU Foreign Affairs Council) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 มีมติที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับไทยในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น
นอกจากนี้ ไทยและสหภาพยุโรปยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการเมืองและสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของทั้งสองฝ่าย รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-สหภาพยุโรปให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบภูมิภาค โดยสหภาพยุโรปแสดงความชื่นชมบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ ซึ่งมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้ความสัมพันธ์อาเซียนกับสหภาพยุโรปแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังเห็นพ้องกันที่จะส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นระหว่างประเทศ อาทิ การยึดมั่นต่อระบบพหุภาคี การเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างเอเชียกับยุโรป ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบอย่างยั่งยืน
อนึ่ง ในช่วงเช้า ก่อนการประชุม นาย Gunnar Wiegand, Managing Director for Asia Pacific กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเช้าแก่คณะผู้แทนฝ่ายไทย โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และนาย Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วย
ไทย