คำแนะนำแก่นักเดินทางเกี่ยวกับการนำเงินไปยังราชอาณาจักรเบลเยียมและสหภาพยุโรป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือ นาย Jean Asselborn รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก

การติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกเวลาราชการในกรณีฉุกเฉิน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอแจ้งหมายเลข ๐๔๗๐๘๕๙๖๖๗ และ ๐๔๙๑๑๒๒๐๘๔ สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่กงสุลในช่วงเวลาฉุกเฉินนอกเวลาทำการและในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

เจ้าหน้าที่จะรับแจ้งเฉพาะเรื่องฉุกเฉินเท่านั้น อาทิ เมื่อผู้ร้องทุกข์ถูกขโมยหนังสือเดินทาง ถูกทำร้ายร่างกาย ได้รับอุบัติเหตุ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม ซึ่งทุกกรณีจะต้องมีการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและนำใบแจ้งความมาแสดงเป็นหลักฐานต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โปรดศึกษาข้อมูลในกรณีหนังสือเดินทางหายได้  ที่นี่

การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของฝ่ายกงสุล ณ กรุงบรัสเซลส์ เช่น การขอวีซ่า การทำหนังสือเดินทาง การทำบัตรประชาชน หรือการร้องทุกข์ที่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน  ขอได้โปรดใช้หมายเลขของสถานเอกอัครราชทูต 02 640 68 10 ในเวลาทำการ ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.30 – 12.00 และ 14.00-16.00 น.

  • ช่วงตอบคำถามฝ่ายกงสุล 15.00-16.00 น

หรืออีเมล์สอบถามข้อมูลได้ที่

  • คำถามเกี่ยวกับวีซ่าประเทศไทย (visa.brs@mfa.go.th)
  • คำถามเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนไทย (passport.brs@mfa.go.th)
  • คำถามเกี่ยวกับนิติกรณ์ สำหรับชาวไทย งานคุ้มครองชาวไทย และงานบริการกงสุลอื่นๆ( consular.brs@mfa.go.th)
  • โทร 02 640 6810 ช่วงตอบคำถามฝ่ายกงสุล 15.00-16.00 น (วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ)

 

ไทย