ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่องกิจกรรมจิตอาสา
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือผู้ประกอบอาหารไทย ณ ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563

ข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรของติดตัวของผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศไทย ณ สนามบิน และการนำเงินเข้า-ออกประเทศ

ไทย