ข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรของติดตัวของผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศไทย ณ สนามบิน และการนำเงินเข้า-ออกประเทศ
Damaged Goods for Sale

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือผู้ประกอบอาหารไทย ณ ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563

ประกาศ

เปิดรับสมัครพ่อครัวแม่ครัวไทยเข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือ

ผู้ประกอบอาหารไทย ณ ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบอาหารไทยเข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ณ ประเทศเบลเยียม จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานไทยรายละเอียดดังนี้

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครเข้ารับการทดสอบ
 • มีประสบการณ์ทำงานหรือประกอบอาชีพผู้ประกอบการอาหารไทยไม่น้อยว่า 3 ปี

หรือ

ผ่านการฝึกอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยไม่น้อยกว่า 90 ชม. หรือ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยมีการเรียนอาหารไทยไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 1. รายละเอียดของโครงการ
 • วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 – อบรมภาคทฤษฎีและสาธิตทำอาหารในช่วงเช้า และสอบภาคทฤษฎีในช่วงบ่าย (ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการทดสอบเป็นเงิน 5 ยูโร ก่อนเข้าอบรม (รับเป็นเงินสดเท่านั้น))
 • วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 – ทดสอบภาคปฏิบัติ
 • วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563  –  พิธีมอบประกาศนียบัตร
 • สถานที่: กรุงบรัสเซลส์

***สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งยืนยันที่อยู่ของสถานที่จัดโครงการให้ผู้สมัครในโอกาสแรก***

 

 1. วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรที่ได้รับ

ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 1. หลักฐานเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการสมัคร
  • ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ดาวน์โหลดที่นี่)
  • รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ดาวน์โหลดที่นี่)
 2. การยื่นใบสมัคร
  • ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

โดยมายื่นได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ระหว่างเวลา 09.30-12.00 และ 14.00 – 15.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

หรือ

ส่งไปรษณีย์ ถึง Royal Thai Embassy, Chaussée de Waterloo 876, 1000 Bruxelles โดยระบุไว้หลังซองว่า “โครงการอบรมและทดสอบฝีมือผู้ประกอบอาหารไทย ปี 2563

 • รับสมัครจำนวนจำกัด โดยผู้ที่ยื่นใบสมัครก่อนจะมีสิทธิก่อน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งยืนยันที่นั่งของผู้สมัคร รวมถึงรายละเอียดของสถานที่จัดโครงการ ทาง website และ facebook ของสถานทูต และอีเมลล์ของท่านในโอกาสแรก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ consular@thaiembassy.be โดยใช้หัวข้อ “โครงการอบรมและทดสอบฝีมือผู้ประกอบอาหารไทย ปี 2563”

ไทย