Damaged Goods for Sale
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและ ทำเนียบ ออท.

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง การปรับวันและเวลาทำการของฝ่ายกงสุล ครั้งที่ 1/2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่องการปรับเวลาทำการของฝ่ายกงสุล ครั้งที่ 1/2563

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) โดยรัฐบาลเบลเยียมออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งจะมีผลถึงวันที่ 3 เมษายน 2563
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเรียนดังนี้

1.ตั้งแต่วันพุธ 18 มีนาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดทำการเฉพาะในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลาทำการ ดังนี้

1.1 บริการวีซ่า
09.30 – 12.00 ยื่นหนังสือเดินทาง (ต้องนัดหมายล่วงหน้า)
14.00 – 15.00 รับเอกสาร (ไม่ต้องนัด)

1.2 งานนิติกรณ์
09.30 – 12.00 ยื่นเอกสาร (ต้องนัดหมายล่วงหน้า)
14.00 – 15.00 รับเอกสาร (ไม่ต้องนัด)

1.3 งานหนังสือเดินทาง และบริการคนไทยอื่นๆ อาทิ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนราษฎร
09.30-12.00 ยื่นเอกสาร (ต้องนัดหมายล่วงหน้า)
14.00 – 15.00 รับเอกสาร (ไม่ต้องนัด)

2.ขั้นตอนการนัดหมายล่วงหน้า
2.1 ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 02 640 6810 (ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.) หรืออีเมล์ consular@thaiembassy.be โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันวันและเวลาการนัดหมายให้ทราบทางอีเมลล์ และขอให้ท่านแสดงอีเมลล์ดังกล่าวที่ฝ่าย Reception ก่อนเข้ารับบริการในวันนัดด้วย
2.2 เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการและลดความแออัดในพื้นที่ของฝ่ายกงสุล ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มคำร้องให้เรียบร้อยก่อนเดินทางมาถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องได้ที่ www.thaiembassy.be > บริการกงสุล > บริการสำหรับคนไทย หรือขอรับจากเจ้าหน้าที่ทางอีเมลล์

3.ข้อปฏิบัติในการเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ
เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม
คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเบลเยียมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือ ดังนี้ 3.1 ขอให้ผู้ติดต่อฝ่ายกงสุลเข้าบริเวณโถง Reception ครั้งละ 1 คน เท่านั้น (เว้นแต่กรณีจำเป็น เช่น ผู้เยาว์ ผู้พิการที่อนุโลมให้มีผู้ติดตามได้)

3.2 เพื่อลดความแออัดภายในอาคาร ขอความร่วมมือผู้ขอรับบริการฝ่ายกงสุลอยู่ในบริเวณพักรอที่จัดไว้ภายนอกอาคาร จนกระทั่งมีการเรียกคิวของท่าน

3.3 ขอให้ผู้ที่มีอาการป่วย ไข้หวัด ไอ หรือจาม หลีกเลี่ยงการเดินทางมาที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ หากมีกรณีจำเป็นที่ท่านต้องเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง ขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าอาคาร

4. เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายกงสุล

4.1 ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของฝ่ายกงสุลระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์
ในเวลาทำการ (09.30 – 17.00) ทางอีเมลล์ consular@thaiembassy.be หรือโทรศัพท์
– สำหรับคนไทย เบอร์ 02 640 6810 หรือ 0490 399 959
– สำหรับชาวต่างชาติ เบอร์ 02 640 6810 หรือ 0491 122 084

4.2 กรณีฉุกเฉินสำหรับคนไทยนอกเวลาทำการ โทร 0470 859 667

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 เว้นแต่มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
17 มีนาคม 2563

 

 

ไทย