ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง การปรับวันและเวลาทำการของฝ่ายกงสุล ครั้งที่ 1/2563
++ด่วน!!++ขั้นตอนการขอเอกสารรับรองเพื่อกลับประเทศไทย

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและ ทำเนียบ ออท.

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและ ทำเนียบ ออท.

ประกาศผราคากลาง ซ่อม สอท. ทำเนียบ
ไทย