ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและ ทำเนียบ ออท.
ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้มีสัญชาติไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของCOVID-19

++ด่วน!!++ขั้นตอนการขอเอกสารรับรองเพื่อกลับประเทศไทย

+++ประชาสัมพันธ์เร่งด่วนเกี่ยวกับการเดินทางไปไทย+++

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอแจ้งสถานการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศของผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ดังนี้

1.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 กำหนดให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีกำหนดบินออกจากต่างประเทศกลับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 (00.00น.เวลาไทย) เป็นต้นไป ต้องแสดงเอกสารต่อสายการบินก่อนขึ้นเครื่อง ดังนี้

1.1 ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าท่านมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (fit to fly)

1.2 หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ

2.การบินไทยจะระงับเส้นทางบินตรงบรัสเซลส์-กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  ถึง 31 พฤษภาคม 2563 และหลายสายการบินทั่วโลกเริ่มระงับยกเลิกเที่ยวบินประจำเป็นการชั่วคราว ที่อาจมีผลกระทบกับการเดินทางเข้า-ออกเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก

3.จากพัฒนาการในสองข้อข้างต้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำ ดังนี้

3.1 ผู้ที่มีแผนจะเดินทางออกจากเบลเยียมหรือลักเซมเบิร์กกลับประเทศไทยโดยสายการบินไทย ควรพิจารณาปรับแผนการเดินทางให้เกิดก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563

3.2 โดยคำนึงถึงความไม่แน่นอนของเที่ยวบินระหว่างประเทศและมาตรการการห้ามเข้าประเทศของประเทศต่าง ๆ ขอให้ท่านตรวจสอบเส้นทางการบินที่ยังให้บริการ ผ่านสายการบินหรือเอเย่นต์โดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจากการยกเลิกเที่ยวบิน หรือเลื่อนการเดินทางออกไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น

3.3 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 (หรือเช็กอินตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 21 มีนาคม เวลาเบลเยียม) เป็นต้นไป โปรดเตรียมจัดหาใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าท่านมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (fit to fly) ตามข้อ (1.1) เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอใบรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามข้อ (1.2) ซึ่งเอกสารทั้งสองฉบับต้องใช้แสดงต่อสายการบินก่อนขึ้นเครื่อง มิฉะนั้นสายบินจะไม่อนุญาตให้ท่านขึ้นเครื่อง

3.4 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่าน โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะใช้วิธีการออกหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยโดยวิธีออนไลน์

 

❗️ขั้นตอนการขอเอกสารรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ❗️

1.ขอให้ท่านกรอกคำร้องขอในแบบฟอร์มตามลิงก์ https://forms.gle/qWqu1sqx5thntFeo6 ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง

2. หลังจากดำเนินการตามข้อ 1 แล้ว กรุณาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องมาทางอีเมล์ consular@thaiembassy.be

2.1 ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่า ท่านมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (fit to fly)

2.2 สำเนาหนังสือเดินทาง และ

2.3 หลักฐานการสำรองที่นั่งเครื่องบิน

3.สำหรับท่านที่ไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ตามข้อ 1 ได้ กรุณากรอกแบบฟอร์มตามภาพด้านล่าง แล้วสแกนหรือถ่ายภาพ และส่งมาทางอีเมล์ consular@thaiembassy.be พร้อมเอกสารตามข้อ 2.1 – 2.3 ข้างต้น

4. เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วสถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษให้ท่าน และส่งกลับไปให้ท่านทางอีเมล์ (pdf file) ต่อไป เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเช็คอิน

5.ข้อแนะนำในการติดต่อแพทย์ในเบลเยียม

5.1 ติดต่อคลินิกหรือโรงพยาบาลในพื้นที่ที่พำนัก โดยสามารถค้นหารายชื่อโรงพยาบาลในเบลเยียมตามพื้นที่ที่พำนักทั้งหมดได้ที่ https://www.health.belgium.be/en/node/25590

5.2 สำหรับผู้ที่พำนักในกรุงบรัสเซลส์ หากไม่มีแพทย์ประจำตัว สามารถติดต่อเบอร์ 022012222 หรือ http://www.doctorbrussels.be

5.3 สำหรับท่านที่ประสบปัญหาในการติดต่อแพทย์และมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องกลับประเทศไทย สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ consular@thaiembassy.be 0470 859 667 / 0490 399 959 เพื่อขอรับคำแนะนำต่อไป

      

 

ไทย