ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศไทย
March 26, 2020

ความปลอดภัยของสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ส่งออกจากราชอาณาจักรไทย กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ไทย