ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ทำเนียบเอกอัครราชทูต

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องการขอรับบริการของฝ่ายกงสุลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

ไทย