ประกาศ เรื่องการรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลสำหรับคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก ที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทย (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)

1. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 และล่าสุด กพท. ได้มีประกาศฉบับใหม่ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง เงื่อนไขการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ Covid-19 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยประกาศดังกล่าวยังไม่อนุญาตให้เที่ยวบินพาณิชย์ปกติบินเข้าประเทศไทยได้
2. หากบัตรโดยสารเที่ยวบินของท่านถูกยกเลิก แต่ท่านมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยและมีเหตุผลสำคัญ/ความจำเป็นเร่งด่วน ท่านยังมีโอกาสที่จะขอเดินทางกลับประเทศไทยได้ด้วยเที่ยวบินส่งคนไทยกลับภูมิลำเนา (repatriation flight) ซึ่งได้รับอนุมัติโควต้าให้รับผู้โดยสารเข้าประเทศไทยเป็นพิเศษจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) โดยสามารถลงชื่อแจ้งความประสงค์กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่แบบสอบถาม
***ซึ่งท่านจะต้องรับหลักเกณฑ์ ดังนี้***
2.1 ท่านจะต้องเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
2.2 บัตรโดยสารเที่ยวบินส่งคนไทยกลับภูมิลำเนาเป็นบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และในสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า เที่ยวบินพาณิชย์ไทย – เบลเยียมจะกลับมาทำการบินปกติได้อีกเมื่อใด ดังนั้น เมื่อเดินทางกลับไทยแล้ว ท่านอาจจะไม่สามารถกลับมาเบลเยียมหรือลักเซมเบิร์กได้เร็วตามที่ต้องการ
2.3 ท่านต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเอง โดยสายการบินเป็นผู้กำหนดราคาบัตร
2.4 ท่านต้องมีใบรับรองความพร้อมการเดินทางด้วยเครื่องบิน (Fit-to-Fly Certificate) ซึ่งแพทย์ลงนามไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
2.5 เมื่อถึงประเทศไทยแล้ว ท่านต้องเข้ารับการกักตัว 14 วันในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ โดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งการกักตัวดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่าย (อย่างไรก็ดี ท่านสามารถเลือกกักตัวแบบ Alternative State Quarantine หรือ ASQ ในโรงแรมบางแห่งที่ผ่านการรับรองจาก ศบค. ได้ โดยท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งค่าใช้จ่ายขึ้นกับโรงแรมที่ท่านเลือก โดยสามารถดูรายชื่อโรงแรม ASQ ได้ที่ www.hsscovid.com)
3. เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งว่ามีเที่ยวบินส่งคนไทยกลับภูมิลำเนาซึ่งมีโควต้าให้กับคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก (เป็นเที่ยวบินที่ออกจากประเทศใกล้เคียง เช่น เนเธอร์แลนด์/สนามบินอัมสเตอร์ดัม และเยอรมัน/สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต) สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดต่อคนไทยที่ลงชื่อไว้ตามข้อ 2 โดยจะพิจารณาตามลำดับการลงทะเบียนก่อน – หลัง และเหตุผลความจำเป็น เพื่อขอรับการยืนยันว่าพร้อมจะเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินอพยพเที่ยวนั้นหรือไม่
4. หากมีคำถาม โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล์ consular1@thaiembassy.be
หรือ เบอร์โทรศัพท์ 0470 85 96 67 เวลา 09.30-13.00 น. และ 14.00-16.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ไทย