ประกาศ เรื่องการรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคากลาง การสมัครเป็นสมาชิกของสำนักข่าวออนไลน์

ข้อมูลสำหรับคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย

ข้อมูลสำหรับคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย
(ปรับข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563)
 1. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 และล่าสุด กพท. ได้มีประกาศฉบับใหม่ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง เงื่อนไขการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ Covid-19 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยประกาศดังกล่าวยังไม่อนุญาตให้เที่ยวบินพาณิชย์ปกติบินเข้าประเทศไทยได้

 

 1. คนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยสามารถลงทะเบียนในการเดินทางกับเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย (repatriation flight) ซึ่งได้รับอนุมัติโควต้าให้รับผู้โดยสารเข้าประเทศไทยเป็นพิเศษจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ทั้งนี้ ไม่มีเที่ยวบินดังกล่าวออกจากประเทศเบลเยียม แต่ท่านจะต้องเดินทางไปยังประเทศใกล้เคียง เช่น เนเธอร์แลนด์ (สนามบินอัมสเตอร์ดัม) เยอรมัน (สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต) หรือออสเตรีย (สนามบินกรุงเวียนนา) เพื่อเดินทางกับเที่ยวบิน repatriation flight กลับประเทศไทย

 

เงื่อนไขบุคคลที่สามารถเดินทางกลับไทยโดยเที่ยวบินพิเศษ

 1. บุคคลสัญชาติไทยที่พำนักในเบลเยียมหรือลักเซมเบิร์ก[1] (ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยคลิกไปที่ https://www.thaiembassy.be/2020/07/09/application-for-certificate-of-entry-for-non-thai-nationals/?lang=en )
 2. ถือหนังสือเดินทางไทย หรือ หนังสือประจำตัว (CI)
  3. จัดซื้อตั๋วเครื่องบินตามช่องทางและเงื่อนไขที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แจ้ง (รายละเอียดขึ้นอยู่กับแต่ละเที่ยวบิน)
  4. จัดหาใบรับรองแพทย์ (Fit-to-Fly health certificate)
  5. เข้ารับการกักกัน 14 วัน ในที่ที่รัฐกำหนดหรือที่กักตัวทางเลือก

[1]หากท่านเป็นคนไทยที่พำนักในประเทศอื่นๆ ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ในประเทศที่ท่านพำนัก อาทิ คนไทยในฝรั่งเศส ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส คนไทยในเนเธอร์แลนด์ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก

 

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย

ขั้นตอนที่ – ลงทะเบียนกลับไทย

 • การลงทะเบียนจะเรียบร้อยเมื่อท่านได้กดปุ่ม “Submit” และมีข้อความแสดงว่า “Your response has been recorded”

>>>หากท่านไม่แน่ใจว่าได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วหรือไม่ สามารถส่งอีเมล์มาขอให้ตรวจสอบได้ที่ consular1@thaiembassy.be

 • หากท่านใดเคยลงทะเบียนไว้แล้วแต่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือช่วงเวลาที่ประสงค์เดินทาง ขอให้ท่านลงทะเบียนใหม่

ขั้นตอนที่ 2 – รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

 • หลังจากที่ท่านลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว เจ้าหน้าที่สถานทูตจะทยอยติดต่อผู้ลงทะเบียนตามช่วงเวลาที่ท่านประสงค์เดินทาง โดยพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียนและเหตุผลความจำเป็น เพื่อแจ้งกำหนดเที่ยวบิน และขอรับการยืนยันว่าท่านพร้อมจะเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินนั้นหรือไม่ โดยจะขอให้ผู้ที่พร้อมเดินทางส่งสำเนาหนังสือเดินทางไทยให้สถานทูตทางอีเมล์

******สถานทูตอาจจะใช้เวลา 1-2 สัปดาห์หรือมากกว่านั้นในการติดต่อผู้ลงทะเบียน เนื่องจากจะต้องประสานขอที่นั่งกับสถานทูตที่จัด repatriation flight อาทิ สถานทูตไทยในเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และออสเตรีย และรอรับการยืนยันตารางบิน และโควตาที่ได้รับสำหรับคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก ทั้งนี้ ในแต่ละเที่ยวบิน จะมีผู้เดินทางคนไทยจากหลายประเทศทั่วยุโรป*******

 

ขั้นตอนที่ 3 – ติดต่อซื้อตั๋วในช่องทางที่ระบุไว้

 • เมื่อเจ้าหน้าที่สถานทูตติดต่อแจ้งกำหนดเที่ยวบิน และผู้เดินทางยืนยันว่าพร้อมจะเดินทางกลับกับเที่ยวบินนั้นแล้ว เจ้าหน้าที่สถานทูตจะแจ้งลำดับขั้นตอนที่ต้องดำเนินการและแจ้งช่องทางการติดต่อซื้อตั๋ว ซึ่งมีขั้นตอนและเงื่อนไขแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสายการบินที่ที่ทำการบิน repatriation flight
 • หากท่านติดต่อสายการบินผ่านช่องทางอื่น ท่านจะไม่ถูกนับอยู่ในโควตาคนไทยกลับประเทศ และ สายการบินอาจยกเลิกบัตรโดยสารของท่านในภายหลัง

 

ขั้นตอนที่ 4 – ขอรับหนังสือรับรองเดินทางและลงนามยินยอมกักตัว

 • ประมาณ 3-4 วันก่อนเดินทาง เจ้าหน้าที่สถานทูตฯ จะทยอยส่งหนังสือรับรองเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ โดยท่านจะต้องลงนามรับทราบการกักตัวในหนังสือรับรองการเดินทางดังกล่าว แล้วส่งไฟล์ที่ ลงนามแล้วให้สถานทูตทางอีเมล์
 • ท่านจะต้องพิมพ์หนังสือที่ลงนามแล้วดังกล่าวและถือติดตัวในวันเดินทางสำหรับการ check-in ขึ้นเครื่องบิน และการตรวจคนเข้าเมือง
 • หากคนไทยท่านใดประสงค์เข้ากักตัว ณ สถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine)  ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สถานทูตด้วย เนื่องจากท่านจะต้องลงนามในเอกสารเพิ่มเติม

(สามารถดูรายชื่อโรงแรม ASQ ได้ที่ www.hsscovid.com)

 

ขั้นตอนที่ 5 – จัดหาใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly

 • จัดหาใบรับรองแพทย์Fit-to-Fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • คนไทยอาจมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ตามความสมัครใจ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมเดินทาง

 

ขั้นตอนที่ 6 – เอกสารที่ต้องเตรียมในวันเดินทาง

 • เมื่อถึงวันเดินทางให้นำ (1) หนังสือเดินทาง หรือ CI  (2) หนังสือรับรองการเดินทางที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯที่ท่านได้ลงนามยินยอมการกักตัวไว้แล้ว (3) Fit-to-Fly (4) ใบ ต.8 ที่กรอกแล้ว 2 ชุด พร้อมสัมภาระไปเช็คอิน เพื่อออกเดินทางตามปกติ
 • ให้นำhardcopy ของเอกสารทุกฉบับติดตัวไปด้วย

 

ขั้นตอนที่ 7 – กรอกแบบฟอร์ม ต.8

 

ข้อควรปฏิบัติในช่วงก่อนเดินทาง

 • ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว ขอให้แยกสัมภาระและของใช้ส่วนตัวของแต่ละคนตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดการติดต่อระหว่างห้องพักขณะกักกันตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคในประเทศไทย

 

หากมีคำถาม โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล์ consular1@thaiembassy.be

หรือ เบอร์โทรศัพท์ 02 640 6810 หรือ 0470 85 96 67 เวลา 09.30-13.00 น. และ 14.00-16.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

Download

ไทย