ประกาศ เรื่องการรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสำหรับคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย

คนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย

ประกาศกรมการกงสุล : ระบบ Thailand Pass จะปิดรับการลงทะเบียน สำหรับการเข้าประเทศไทย แบบ Test & Go ทั้งหมด และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ยกเว้น จังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

🔺 “ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว” จะต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 🔺

1️⃣ คนที่ลงทะเบียนแล้วและได้รับอนุมัติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการ(ประเภทการลงทะเบียน และวันที่ลงทะเบียน) ที่ได้รับอนุมัติ

2️⃣ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว และกำลังรอการพิจารณาขอให้รอการพิจารณา Thailand Pass QR Code หากได้รับอนุมัติจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการ (ประเภทการลงทะเบียน และวันที่ลงทะเบียน)ที่ได้รับอนุมัติ

3️⃣ ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบการกักตัว (AQ) และรูปแบบ Sandbox ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ

4️⃣ ผู้เดินทางที่มีกำหนดจะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test & Go  จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อครั้งที่ 2 โดยวิธี RT-PCR (จากเดิม ATK) ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 คำถามที่พบบ่อย Thailand Pass FAQ : https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2  

***หาก Thailand Pass ของท่านที่ลงทะเบียนมาก่อนวันที่ 22 ธ.ค. 2564 ถูกปฏิเสธ และต้องการแนบเอกสารเพิ่มเติมเพื่อแก้ไข ให้ส่งอีเมล์ที่ระบุชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ เลขหนังสือเดินทาง รหัสจากการลงทะเบียน และเอกสารที่ประสงค์จะแนบเพิ่มเติม(เป็นภาษาอังกฤษ) โดยส่งไปยัง support@tp.consular.go.th หรือ foreignvac@gmail.com

  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน และ อยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตต่อเนื่อง 21 วัน 

  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน และ เลือกเดินทางเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

    • โครงการ Sandbox Programme ( Sandbox Programme) คลิกที่นี่    ***สงวนสำหรับภูเก็ตเท่านั้น

  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนเข้ารับการกักตัว 7 วัน และผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน เข้ารับการกักตัว 10 วัน

    • กักตัวในสถานกักกันทางเลือก 7/10 คืน (Alternative Quarantine/ AQ)  คลิกที่นี่


ไทย