ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมแซมเสาเหล็กบนยอดหลังคาและน้ารั่วซึมบนหลังคาอาคารที่ท้าการ
ข่าวล่าสุด

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประตูอัตโนมัติโรงจอดรถชั้นใต้ดินของอาคารที่ทาการ

ไทย