ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเปิดงานเทศกาลไทยเมือง Laakdal และให้บริการกงสุลสัญจร
พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

สถานเอกอัครราชทูตฯ จับมืออียูจัดสัมมนาออนไลน์เรื่องมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนาออนไลน์ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติระหว่างไทย-สหภาพยุโรป เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนของสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมของฝ่ายไทยต่อการที่สหภาพยุโรปได้ออกแผนการปฏิรูปสีเขียว (European Green Deal) ซึ่งกำหนดแนวทางนโยบายของสหภาพยุโรปใน 4 ปีข้างหน้า และกำหนดเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 ซึ่งนโยบายดังกล่าวอาจนำไปสู่การออกมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนของสหภาพยุโรป (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) เพื่อให้สินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศต้องจ่ายต้นทุนจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน เหมือนกับสินค้าที่ผลิตในยุโรป โดยรูปแบบของมาตรการยังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะเป็นภาษีคาร์บอน การนำระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาปรับใช้ หรือรูปแบบอื่นๆที่เหมาะสม

การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้แทนของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนกว่า 60 รายร่วมเสวนา โดยนอกจากการรับฟังข้อมูลจากฝ่ายสหภาพยุโรปเรื่องมาตรการ CBAM แล้ว ฝ่ายไทยยังได้นำเสนอข้อมูลเรื่องการดำเนินการของไทยเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย สถานเอกอัครราชทูตขอขอบคุณผู้แทนจากคณะกรรมาธิการยุโรป (DG TAXUD, DG TRADE, and DG CLIMA) ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นกับฝ่ายไทย

 

ไทย