ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้สอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝ่ายกงสุลและประชาสัมพันธ์

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้สอบข้อเขียนในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝ่ายกงสุลและประชาสัมพันธ์

ไทย