How Thailand turned the tide on COVID-19
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์และทีมประเทศไทยพบปะกับผู้ประกอบการอาหารไทยในเบลเยียม

เอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญจาก Mr. Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (WCO) เพื่อเข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านศุลกากรระหว่าง WCO และประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. ฯพณฯ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วย นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับเชิญจาก Mr. Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (WCO) เพื่อเข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านศุลกากรระหว่าง WCO และประเทศไทย โดยในโอกาสนี้ Mr. Mikuriya ได้กล่าวขอบคุณกรมศุลกากรที่ให้การสนับสนุน WCO ในการจัดตั้ง Regional Office for Capacity Building (ROCB) ในบริเวณพื้นที่กรมศุลกากร รวมถึงประเด็นด้านการยกระดับความสัมพันธ์ทางศุลกากร การดำเนินงานของกรมศุลกากรอันเป็นแบบอย่างที่ดี (role model) ให้แก่ศุลกากรประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน พร้อมทั้งเชิญชวนให้กรมฯ เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรมาปฏิบัติงานที่ WCO ในฐานะ Technical Attaché มากขึ้น ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้ขอให้ WCO สนับสนุนการให้ทุน fellowship และทุนด้าน career development แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรไทย เพื่อมาฝึกอบรมที่ WCO นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือในประเด็นเกี่ยวความร่วมมือระหว่าง WCO กับศุลกากรไทย เช่น โครงการ Cargo Targeting System เป็นต้น

ไทย