สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เชี่ยวชาญจาก Bio Base Europe Pilot Plant (BBEU)

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นาย Matthias Hartmann และนางสาว Margaux Lambrecht วิศวกรด้านกระบวนการผลิตจาก Bio Base Europe Pilot Plant (BBEU) ซึ่งมีกำหนดเดินทางและพำนักที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ปรึกษาในโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านไบโอรีไฟเนอรี ระหว่าง Bio Base Europe Pilot Plant (BBEU) (เบลเยียม) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในเขตนวัตกรรมพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ที่จะเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม ระบบขนส่งและเทคโนโลยีดิจิทัลของภูมิภาค เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 และเพิ่มบทบาทประเทศไทยในห่วงโซ่อุปทานโลก

ไทย