วันหยุดราชการประจำปีพุทธศักราช 2563 (แก้ไข ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563)
ประกาศวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศเตือนผู้ที่เดินทางไปยังประเทศไทย เรื่องการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สถานะ ณ วันที่ 8 มกราคม 2564)

1.  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ได้มีคำสั่งที่ 1/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยมีจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 28 จังหวัด  (ดูรายชื่อจังหวัดที่นี่)

การเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดจะมีมาตรการการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ขอให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ท่านสามารถตรวจสอบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคของแต่ละจังหวัดได้ ที่นี่ 

2. นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา  แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. (ฉบับวันที่  มกราคม  ) ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  • การยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค
  • การยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง
  • การปราบปรามและลงโทษผู้กระทำผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค

3.  กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ดังนี้

รายละเอียดหลักเกณฑ์การตรวจคัดกรอง คลิกที่นี่

 

ระดับการควบคุม

มาตรการ

 

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (๕ จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร) พื้นที่ควบคุมสูงสุด

(๒๓ จังหวัด)

พื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังสูง

(๔๙ จังหวัด)

การเดินทางออกนอกพื้นที่ กทม.
๑. วัดอุณหภูมิและสังเกตอาการของผู้เดินทาง x x x x
๒. สอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทาง x x x x
๓. ตรวจสอบการติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั้น “หมอชนะ” x x x
๔. ตรวจสอบเอกสารรับรองความจำเป็น / การปฏิบัติหน้าที่” x
๕. บันทึกข้อมูลผู้เดินทาง x x

ผู้เดินทางสามารถดาว์นโหลดแบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คลิกที่นี่  และตรวจสอบการสั่งการของ มท. เพื่มเติมได้ที่ http://www.moicovid.com/ หัวข้อ หนังสือสั่งการ (มท.)

ไทย