ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและทำเนียบเอกอัครราชทูต
ประกาศราคากลาง เปลี่ยนหลอดไฟ

ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและทำเนียบเอกอัครราชทูต (การทาสีห้อง)

ไทย