ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาด
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟและการเชื่อมต่อ Internet ฝ่ายกงสุล

ประกาศ เรื่องการปรับอัตราค่าหนังสือเดินทาง (11 มี.ค 2564)

ไทย