ประกาศ เรื่องการปรับอัตราค่าหนังสือเดินทาง (11 มี.ค 2564)
ประกาศ เรื่องการปรับปรุงระบบการให้บริการแผนกกงสุล

ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟและการเชื่อมต่อ Internet ฝ่ายกงสุล

ไทย