เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งฯ แก่อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้บริหารบริษัท Cargolux

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) กับอธิบดีกรมหุ้นส่วนระหว่างประเทศของคณะกรรมาธิการยุโรป

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล ระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) กับกรมหุ้นส่วนระหว่างประเทศ (Directorate-General for International Partnership INTPA) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมาธิการยุโรป พร้อมผู้แทนจากคณะผู้แทนอียูประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา โดยมีนาย Vu Ahn Quang เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำเบลเยียม ในฐานะประธาน ABC เป็นประธานร่วมกับนาย Koen Doens อธิบดีกรมหุ้นส่วนระหว่างประเทศ

ที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับอียูในด้านการพัฒนา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-อียูให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม รวมถึงความร่วมมือเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และความร่วมมือด้านวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งสองฝ่ายยังหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างที่ยั่งยืน (SDGs) ตลอดจนสาขาที่มีศักยภาพ และตอบโจทย์ต่อสถานการณ์หลังโควิด และสอดคล้องกับ SDGs เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งความมั่นคงทางไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคและระดับประชาชน การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) การส่งเสริมการค้าการลงทุนด้วยการบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อียู และการพัฒนามนุษย์

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้กล่าวถ้อยแถลงในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน-อียู ถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-อียู รวมถึงความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทย และบทบาทประเทศไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีระหว่างประเทศ โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2564 กระทรวงการต่างประเทศ และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมระดับสูง High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development (HLBD) ครั้งที่ 5 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งมีผู้แทนจากอียูเข้าร่วมเป็นวิทยากร นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำถึงความพร้อมของประเทศไทยที่จะเป็นเจาภาพจัดการประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development ครั้งที่ 3 ภายในปีนี้ด้วย

ไทย