เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบกับผู้บริหารบริษัท Guardian Glass
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบกับกลุ่มผู้แทนชุมชนไทยในเบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล ระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) กับคณะผู้แทนความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป (DASE)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) กับคณะผู้แทนความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป (Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the ASEAN – DASE) โดยมีนาย Daniel Caspary สมาชิกสภายุโรป (พรรค Christian Democrat – ประเทศเยอรมนี) เป็นประธานการประชุม ซึ่งในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ในฐานะประธานของ ABC ได้กล่าวเปิด ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน และสมาชิกสภายุโรป ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสภายหลังที่อาเซียน-อียูได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ตลอดจนได้หารือเรื่องแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกของอียู (EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific)

ไทย