เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล ระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) กับคณะผู้แทนความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป (DASE)
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบกับประธานร้านอาหารบลู เอเลเฟ่นท์ และเชฟนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบกับกลุ่มผู้แทนชุมชนไทยในเบลเยียม

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับกลุ่มผู้แทนชุมชนไทยในเบลเยียม โดยมีนางจันทนา ศีลศร ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่กงสุล และนายพชร พอนอ่วม ที่ปรึกษา เข้าร่วม เอกอัครราชทูตฯ   ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชุมชนไทย รวมถึงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทยในเบลเยียม ตลอดจนได้ให้คำปรึกษาข้อมูลด้านกงสุลด้วย

ไทย