เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งแก่อธิบดีกรมพิธีการทูตของคณะกรรมาธิการยุโรป
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Koen De Wandeler จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย KU Leuven

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้!” EP1: Circular Economy

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้!” EP1 : Circular Economy ร่วมกับ ดร.ภก. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะอนุกรรมการกฎระเบียบการค้าและพหุภาคี และนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการกฎระเบียบการค้าและพหุภาคีฯ และคณะทำงาน BCG

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงประเด็นและมาตรการสำคัญต่าง ๆ ที่สหภาพยุโรปให้ความสำคัญภายใต้นโยบาย European Green Deal อาทิ มาตรการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในอุตสาหกรรมหนักและมาตรการเพิ่มอัตราการใช้พลังงานหมุนเวียน ตลอดจนโอกาสในการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างไทย-สหภาพยุโรปในสาขาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้มีผู้แทนจากกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบของ European Green Deal และผลกระทบต่อประเทศไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคส่วนที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ไทย