ข่าวล่าสุด
ขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทยในสถานกักกันทางเลือก ( Alternative Quarantine/AQ )

โครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ ( Phuket Sandbox Programme)

 

“โครงการ Sandbox Programme (ภูเก็ต แซนด์บ๊อกซ์/PHUKET SANDBOX)”

 

***ขอความกรุณาลงทะเบียนขอใบ COE ที่ https://coethailand.mfa.go.th/ ประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนวันเดินทาง***

 

 1. ภูเก็ตSANDBOXคืออะไร?
  • โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับวัคซีคครบถ้วนแล้วสามารถเดินทางเข้าภูเก็ต/พังงา/กระบี่ได้โดยไม่ต้องกักตัวโดยมีเงื่อนไข 
 2. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วม 
  • ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
  • ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว​ครบถ้วนไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง  โดยผู้เดินทางที่มีถิ่นพำนักในเบลเยียมจะต้องแสดง EU Digital Covid Certificate ทั้ง 2 เข็ม (กรณีที่เป็นวัคซีนที่ต้องได้รับ 2 เข็ม)
  • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางกับผู้ปกครองสามารถร่วมเดินทางได้ แม้ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยจะต้องแนบสูติบัตรเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง (เด็กที่เดินทางลำพังแต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ทั้งนี้ สามารถเลือกทางเลือกแบบ Alternative Quarantine/ALQ ได้ตามปกติ)
  • ผู้ที่มาจากเบลเยียมและลักเซมเบิร์กถูกจัดให้สามารถเข้าร่วมได้ (ต้องอยู่ในประเทศดังกล่าวต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทาง ***ยกเว้นกรณีของผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย เช่น คนไทยที่เดินทางออกมายังต่างประเทศในระยะสั้น หรือ ชาวต่างชาติที่ถือบัตรพำนักถาวรในประเทศไทย)
  • มีประกันสุขภาพ (ครอบคลุมการรักษาพยาบาลและกรณีติดเชื่อโควิด-19 วงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ)
   • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการพำนักในประเทศไทย
   • สำหรับชาวไทย ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 8 วัน
   • สามารถดูรายละเอียดหรือติดต่อซื้อประกันได้ที่ https://covid19.tgia.org และ  https://www.tipinsure.com/CovidRegional/product_detail 
 3. เงื่อนไข
  • เที่ยวบิน
   • เที่ยวบินตรงเข้าภูเก็ตหรือ เที่ยวบินที่มีการพักเครื่องที่กรุงเทพโดยไม่มีการออกจากเครื่องบิน
   • หากจะพำนักในภูเก็ต/พังงา/กระบี่น้อยกว่า 7 วัน ท่านต้องบินออกนอกประเทศไทยจากสนามบินภูเก็ตโดยตรง (ต้องแสดงตั๋วเครื่องบินขาออก)
   • หากพำนักในภูเก็ต/พังงา/กระบี่ครบ 7 วัน หรือมากกว่า ท่านสามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่นได้ ซึ่งกรณีนี้สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยจากสนามบินอื่นได้
  • โรงแรม
   • ต้องพักในโรงแรม SHA+ จากระบบ SHABA ( SHA Plus Booking Authentication) https://www.thailandsha.com/  หรือ จองผ่าน https://entrythailand.go.th  ครบตามจำนวนวันที่อยู่ในภูเก็ต (หากอยู่ไม่ถึง 7 วัน)
   • หรือ อย่างน้อย 7 วัน (หากประสงค์จะพำนักในประเทศไทย 7 วันขึ้นไป โดยหลังจาก 7 วัน ผู้เดินทางจึงจะสามารถเดินทางออกนอกภูเก็ต/ไปจังหวัดอื่นของประเทศไทยได้)
   • โดย 7 วันแรกจะต้องพักในโรงแรม SHA+ ใน จ.ภูเก็ต/ จ.พังงา/ จ. กระบี่ ได้โดยต้องเลือกเข้าพักโรงแรมเดียวกันตลอด ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเพียงจังหวัดเดียว 
   • ***หากผู้เดินทางท่านใดประสงค์เข้าพักกับบุคคลที่ประเทศไทย เช่น เพื่อน แฟน สามี/ภรรยา หรือ ญาติ ท่านสามารถติดต่อโรงแรม SHA+ ของท่านล่วงหน้าและแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้
  • ผลตรวจCOVID-19 
   • ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต้องมีผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR มีอายุไม่เกิน 72 ช.ม. ก่อนเดินทาง รวมถึงกรณีของเด็ก ทั้งนี้การตรวจ RT-PCR อาจใช้วิธีเก็บตัวอย่างจากน้ำลาย หรือ โพรงจมูกก็ได้
   • เมื่อเดินทางถึงไทย จะต้องเข้ารับการตรวจ COVID-19 เป็นจำนวน 2 ครั้ง กรณีพำนักครบทั้ง 7 วัน หากประสงค์จะพำนักน้อยกว่า 7 วัน โปรดดูจำนวนการสำรองการตรวจตามกำหนดข้างล่าง 
    • ครั้งที่ 1 : เมื่อเดินทางถึงสนามบินที่ภูเก็ต และต้องรอผลการตรวจในโรงแรมก่อนในขั้นแรก
    • ครั้งที่ 2 : วันที่ 6-7 หลังจากเดินทางถึง
   • ***สามารถจองและชำระการตรวจโควิด-19 PCR ล่วงหน้าได้ที่  www.thailandpsas.com และนำหลักฐานการจ่ายเงินมาแสดงในขั้นตอนการขอ COE (***อัปโหลดเอกสารดังกล่าวในช่องเดียวกันกับ เอกสารการเข้าพักโรงแรม SHA+)
  • แอปพลิเคชันติดตามการเดินทาง
   • ผู้เดินทางต้องติดตั้งแอปพลิเคชันติดตามการเดินทางเช่น  หมอชนะ ตลอดการพำนักในภูเก็ต
 4. วิธีการสมัครขอใบ COE
  • ผู้ที่สนใจต้องสมัครขอใบอนุญาตเข้าประเทศ (COE) ที่ https://coethailand.mfa.go.th/  ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยให้ท่านเลือกแจ้งในช่องแสดงความประสงค์เข้า “Sandbox Programme”
   1. “คุณเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยว (Sandbox Programme) หรือไม่” 
   2. “โปรดระบุพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวที่คุณจะเดินทางเข้าเป็นแห่งแรกเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย”
ไทย