บัตรประชาชนไทย
แจ้งเสียชีวิต

แจ้งเกิด

แจ้งเกิด

เอกสารประกอบการขอสูติบัตรไทย

1.ใบเกิด

Birth Certificate International Convention ที่มี 4 ภาษาในเอกสารฉบับเดียวคือ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาดัชท์ ภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษ จากอำเภอที่เด็กเกิดและประทับตรารับรองใบเกิด  (***สามารถยื่นได้ทั้งตราประทับที่เป็นแบบกระดาษและดิจิทัล***)

หรือ ใบเกิดในภาษาท้องถิ่น (ฝรั่งเศส ดัชท์ หรือ เยอรมัน) แล้วนำไปแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยนักแปลสาบานตน และนำไปรับรองต้นฉบับและคำแปลตามกระบวนการ

  •  ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม ที่อยู่: 27 Rue Petits Carmes, 1000 Brussels (สำหรับใบเกิดของประเทศเบลเยียม)
  •  ที่ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก ที่อยู่:  9 Rue du Palais de Justice, 1841 Luxembourg (สำหรับใบเกิดของประเทศลักเซมเบิร์ก)

 

2.ใบสำคัญการสมรส 

  • ถ้าแต่งงานที่ประเทศไทย ขอสำเนาใบแต่งงาน 1 ใบ
  • ถ้าแต่งงานที่ประเทศเบลเยียม ขอ Marriage Certificate International Convention และจะต้องประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียมหรือลักเซมเบิร์กเช่นเดียวกันกับใบเกิด

3. สำเนาบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ใบ (หากบิดาหรือมารดามีสัญชาติไทยโปรดใช้บัตรฯ ไทย และหนังสือเดินทางไทย)

4. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของมารดา/บิดาที่มีสัญชาติไทย 1 ใบ

5. บัตรประจำตัวเบลเยียม/หนังสือเดินทางเบลเยียมของบุตร

6. ทะเบียนบ้านในเบลเยียม

7.สำเนาหลักฐานจากโรงพยาบาลที่ระบุชื่อโรงพยาบาลที่เด็กเกิด ระบุเวลาที่เด็กเกิด และระบุน้ำหนักเมื่อคลอด

(ใช้เวลารอประมาณ 3-4 สัปดาห์ในการออกสูติบัตรไทย)

8. รูปภาพเด็กตลอดช่วงเวลาจนถึงปัจจุบัน (กรณีเด็กที่แจ้งเกิดอายุมากกว่า 10 ปี)

อนึ่ง  เอกสารในข้อ 1 และข้อ หากเป็นใบ International ซึ่งมีภาษาอังกฤษอยู่ด้วยไม่ต้องแปล แต่ถ้าหากเป็นภาษาท้องถิ่นเช่น ดัทช์ หรือ ฝรั่งเศส ต้องแปลเป็นภาษาไทย

และทั้งข้อ 1 และ 2 ต้องผ่านการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศของเบลเยียมหรือลักเซมเบิร์กมาก่อน

ไทย