ใบจารีตประเพณี (Certificate of National Custom/Akte van gewoonterecht / Certificat de coutume)
 หนังสือมอบอำนาจ

ใบรับรองสัญชาติ (Certificate of Nationality)

ใบรับรองสัญชาติ (Certificate of Nationality)


ท่านต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  1. บัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งานพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น)
  2. หนังสือเดินทางไทยพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น)
  3. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร ต่อการขอเอกสาร 1 ฉบับหรือ 1 ตราประทับ
  4. ***กรณีที่ผู้อื่นมายื่นขอเอกสารแทน โปรดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้***
    • หนังสือมอบอำนาจเป็นภาษาไทย โดยระบุเอกสารที่ต้องการขอ ชื่อ-นามสกุลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจให้ชัดเจน
    • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มายื่น 1 ฉบับ

ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วันทำการ

ไทย