แจ้งเกิด
จดทะเบียนสมรส

แจ้งเสียชีวิต

แจ้งเสียชีวิต

เอกสารประกอบการแจ้งตาย

จัดเตรียมเอกสารของผู้เสียชีวิตมาแสดง  ดังนี้

  1. มรณบัตรจากทางการท้องถิ่นเบลเยียม แบบ International Convention (มี 4 ภาษาคือ ดัชต์ ฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ) และนำไปประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม
  2. สำเนาหนังสือเดินทางไทย 1 ใบ
  3. สำเนาบัตรประชาชนไทย
  4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ใบ
  5. หนังสือรับรองสาเหตุการตายจากแพทย์/โรงพยาบาล

จัดเตรียมเอกสารของผู้แจ้งฯ มาแสดง  ดังนี้

  1. สำเนาหนังสือเดินทางไทย 1 ใบ
  2. บัตรประชาชนไทย 1 ใบ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ใบ

Download

ขั้นตอนการเคลื่อนย้าย/นำศพหรืออัฐิส่งออกนอกประเทศไทย คลิกที่นี่

ไทย