นิติกรณ์ (Legalisation)
หนังสือเดินทางไทย

พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ

พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ

เอกสารที่ต้องนำมาประกอบการขอพิมพ์ลายนิ้วมือที่ มีดังนี้

  1. ใบคำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ
  2. รูปถ่าย 3 รูป
  3. สำเนาบัตรประชาชนไทย 3 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. สำเนาพาสปอร์ตไทย 3 ใบ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  6. สำเนาเอกสารที่ระบุจุดประสงค์การขอหนังสือรับรองความประพฤติ และชื่อหน่วยงานที่จะนำไปยื่น 3 ฉบับ

โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม https://pcscenter.sbpolice.go.th/news/APPLICANTRESIDINGINABOARD_32.html

 

ไทย