นิติกรณ์ (Legalisation)
หนังสือเดินทางไทย

พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ

พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ

เอกสารที่ต้องนำมาประกอบการขอพิมพ์ลายนิ้วมือที่ มีดังนี้
1. รูปถ่าย 3 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชนไทย 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาพาสปอร์ตไทย 1 ใบ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
5. เอกสารที่ระบุจุดประสงค์การขอหนังสือรับรองความประพฤติ และชื่อหน่วยงานที่จะนำไปยื่น (หากมี)

โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม https://pcscenter.sbpolice.go.th/news/APPLICANTRESIDINGINABOARD_32.html

 

ไทย