หนังสือมอบอำนาจ
การพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อใช้การขอหนังสือรับรองความประพฤติ

นิติกรณ์ (Legalisation)

การรับรองนิติกรณ์เอกสารที่จะนำไปใช้ในประเทศไทย

                  Stickerpaper version

                            Digital version not accepted

รับรองเอกสารไปใช้ในไทยไทย-23-nov-22


รับรองลายมือเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

  • สำหรับเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กและประสงค์จะนำไปใช้ในประเทศไทย เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าที่ออกโดยหน่วยงานราชการเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก หรือ
  • สำหรับเอกสารที่ต้องได้รับการรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตเพื่อให้มีผลทางกฎหมาย
  • การแปลเอกสาร: สถานเอกอัครราชทูตไม่มีข้อบังคับเรื่องการแปลเอกสาร ทั้งนี้ผู้ร้องต้องตรวจสอบกับหน่วยงานปลายที่จำเอกสารไปยื่นว่าต้องการฉบับแปลด้วยหรือไม่ หากหน่วยงานปลายทางในประเทศไทยต้องการเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาไทย ท่านต้องดำเนินการแปลก่อนนำเอกสารไปยื่น ณ หน่วยงานราชการไทยโดยมีขั้นตอนดังนี้
   • เอกสารดังกล่าวต้องได้รับการแปลโดยนักแปลสาบานตน (sworn translator)ดูข้อมูลนักแปลที่สถานเอกอัครราชทูตมี ณ ปัจจุบันได้ที่นี่ โดยนักแปลจะต้องเย็บต้นฉบับและฉบับแปลเข้าด้วยกันพร้อมประทับตราของนักแปลที่มุมซ้ายบน
   • หลังจากนั้นจะต้องนำเอกสารฉบับแปลไปรับรองการแปลที่กระทรวงยุติธรรมของประเทศที่นักแปลสาบานตนจดทะเบียน
    • กรณีเอกสารออกโดยทางการเบลเยียม และนักแปลจดทะเบียนในเบลเยียม ให้ไปรับรองที่กระทรวงยุติธรรมเบลเยียม
    • กรณีเอกสารออกโดยทางการลักเซมเบิร์ก และนักแปลจดทะเบียนในลักเซมเบิร์ก ให้ไปรับรองที่กระทรวงยุติธรรมลักเซมเบิร์ก
    • กรณีเอกสารออกโดยทางลักเซมเบิร์ก และนักแปลจดทะเบียนในเบลเยียม ให้ไปรับรองที่กระทรวงยุติธรรมเบลเยียม
   • และ นำเอกสารทั้งต้นฉบับไปประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศที่ออกเอกสารต้นฉบับนั้นและนำฉบับแปล (ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงยุติธรรม) ไปประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศของประเทศเดียวกันกับกระทรวงยุติธรรม (แบบสติ๊กเกอร์กระดาษเท่านั้น *สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับรองตราประทับที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์)
    • ที่ตั้งกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม (Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation)  Rue des Petits Carmes 15, 1000 Bruxelles
    • ที่ตั้งกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก (Ministry of Foreign and European Affairs) 9, rue du Palais de Justice, Luxembourg L-1841
   • ***ท่านสามารถแปลเอกสารจากภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษแทนภาษาไทยได้ แต่ต้องนำเเอกสารดังกล่าวไปแปลเป็นภาษาไทยและนำไปรับรองคำแปลที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง

  กงสุลจะรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กเท่านั้น (ไม่รับรองเนื้อหาของเอกสาร)


นัดหมายเพื่อขอรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ  ที่นี่

เตรียมเอกสารดังนี้

 1. ใบคำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด พร้อมระบุจำนวนตราประทับที่ประสงค์ให้รับรอง
 2. เอกสารต้นฉบับที่ได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก ( แบบสติ๊กเกอร์กระดาษเท่านั้น *สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับรองตราประทับที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์)
 3. (หากมี) เอกสารฉบับแปลที่มีการประทับตรารับรองจากกระทรวงยุติธรรมของประเทศที่นักแปลสาบานตนจดทะเบียนไว้ และได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
 4. สำเนาเอกสารตามข้อ 2 (และข้อ 3) ที่เหมือนเอกสารตามข้อ 2 (และข้อ 3) ทุกประการ จำนวน 1 ชุด
 5. ค่าธรรมเนียมตราประทับละ 15 ยูโร

ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วันทำการ

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับประทับตรานิติกรณ์รับรองลายมือ : https://diplomatie.belgium.be/en/legalisation-documents


การขอรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย

ในกรณีนี้ กงสุลจะรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไทย

 1. ใบคำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ พร้อมระบุจำนวนตราประทับที่ประสงค์ให้รับรอง
 2. เอกสารต้นฉบับที่ได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทย
 3. สำเนาเอกสารตามข้อ 2 ที่เหมือนเอกสารตามข้อ 2 ทุกประการ จำนวน 1 ชุด
 4. ค่าธรรมเนียมตราประทับละ 15 ยูโร

หมายเหตุ: ไม่มีบริการส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เพื่อป้องกันต้นฉบับเอกสารราชการไทยของท่านสูญหาย)

ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วันทำการ

ไทย