หนังสือมอบอำนาจ
พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ

นิติกรณ์ (Legalisation)

ประทับตรานิติกรณ์รับรองลายมือ

รับรองลายมือเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

 • สำหรับเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก และประสงค์จะนำไปใช้ในประเทศไทย เช่น สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าที่ออกโดยหน่วยงานราชการเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก หรือ
 • สำหรับเอกสารที่ต้องได้รับการรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตเพื่อให้มีผลทางกฎหมาย
 • การแปลเอกสาร : สถานเอกอัครราชทูตไม่มีข้อบังคับเรื่องการแปลเอกสาร ทั้งนี้ผู้ร้องต้องตรวจสอบกับหน่วยงานปลายที่จำเอกสารไปยื่นว่าต้องการฉบับแปลด้วยหรือไม่ หากหน่วยงานปลายทางในประเทศไทยต้องการเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาไทย ท่านต้องดำเนินการแปลก่อนนำเอกสารไปยื่น ณ หน่วยงานราชการไทยโดยมีขั้นตอนดังนี้
  • เอกสารดังกล่าวต้องได้รับการแปลโดยนักแปลสาบานตน (sworn translator) ดูข้อมูลนักแปลที่สถานเอกอัครราชทูตมี ณ ปัจจุบันได้ที่นี่ โดยนักแปลจะต้องเย็บต้นฉบับและฉบับแปลเข้าด้วยกันพร้อมประทับตราของนักแปลที่มุมซ้ายบน
  • หลังจากนั้นจะต้องนำเอกสารฉบับแปลไปรับรองการแปลที่กระทรวงยุติธรรมของประเทศที่นักแปลสาบานตนจดทะเบียน 
   • กรณีเอกสารออกโดยทางการเบลเยียม และนักแปลจดทะเบียนในเบลเยียม ให้ไปรับรองที่กระทรวงยุติธรรมเบลเยียม
   • กรณีเอกสารออกโดยทางการลักเซมเบิร์ก และนักแปลจดทะเบียนในลักเซมเบิร์ก ให้ไปรับรองที่กระทรวงยุติธรรมลักเซมเบิร์ก
   • กรณีเอกสารออกโดยทางลักเซมเบิร์ก และนักแปลจดทะเบียนในเบลเยียม ให้ไปรับรองที่กระทรวงยุติธรรมเบลเยียม
  • และ นำเอกสารทั้งต้นฉบับไปประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศที่ออกเอกสารต้นฉบับนั้น และนำฉบับแปล (ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงยุติธรรม) ไปประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศของประเทศเดียวกันกับกระทรวงยุติธรรม (แบบสติ๊กเกอร์กระดาษเท่านั้น *สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับรองตราประทับที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์) 
   • ที่ตั้งกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม (Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation)  Rue des Petits Carmes 15, 1000 Bruxelles
   • ที่ตั้งกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก (Ministry of Foreign and European Affairs) 9, rue du Palais de Justice, Luxembourg L-1841
  • ***ท่านสามารถแปลเอกสารจากภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษแทนภาษาไทยได้ แต่ต้องนำเเอกสารดังกล่าวไปแปลเป็นภาษาไทยและนำไปรับรองคำแปลที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง

   กงสุลจะรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กเท่านั้น (ไม่รับรองเนื้อหาของเอกสาร)

 • เมื่อเอกสารดังกล่าวได้รับการรับรองโดยกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์แล้ว ท่านต้องนำเอกสารไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่หน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ (กดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่  และ กดดูสถานที่ให้บริการได้ที่นี่) ก่อนนำเอกสารไปยื่น ณ หน่วยงานไทย

เตรียมเอกสารดังนี้

 1. ใบคำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด พร้อมระบุจำนวนตราประทับที่ประสงค์ให้รับรอง
 2. เอกสารต้นฉบับที่ได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก ( แบบสติ๊กเกอร์กระดาษเท่านั้น *สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับรองตราประทับที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์)
 3. (หากมี) เอกสารฉบับแปลที่มีการประทับตรารับรองจากกระทรวงยุติธรรมของประเทศที่นักแปลสาบานตนจดทะเบียนไว้ และได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
 4. สำเนาเอกสารตามข้อ 2 (และข้อ 3) ที่เหมือนเอกสารตามข้อ 2 (และข้อ 3) ทุกประการ จำนวน 1 ชุด
 5. ค่าธรรมเนียมตราประทับละ 15 ยูโร

ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วันทำการ


การขอรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย

ในกรณีนี้ กงสุลจะรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไทย

 1. ใบคำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ พร้อมระบุจำนวนตราประทับที่ประสงค์ให้รับรอง
 2. เอกสารต้นฉบับที่ได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทย
 3. สำเนาเอกสารตามข้อ 2 ที่เหมือนเอกสารตามข้อ 2 ทุกประการ จำนวน 1 ชุด
 4. ค่าธรรมเนียมตราประทับละ 15 ยูโร

หมายเหตุ: ไม่มีบริการส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เพื่อป้องกันต้นฉบับเอกสารราชการไทยของท่านสูญหาย)

ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วันทำการ

ไทย