พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ
บัตรประชาชนไทย

หนังสือเดินทางไทย

หนังสือเดินทางไทย

หนังสือเดินทางไทย  (ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565)

ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องไปทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง และหนังสือเดินทางจะถูกผลิตที่กรมการกงสุล กรุงเทพฯ  จึงต้องเผื่อเวลาสำหรับการส่งเล่มมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประมาณ 4-6 สัปดาห์

เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางธรรมดาของบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)

 1. แบบคำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 ใบ (กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย) ดาวน์โหลดที่นี่
 2. แบบฟอร์มหนังสือยืนยันความถูกต้อง 1 ใบ (กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย) ดาวน์โหลดที่นี่
 3. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และสำเนา 1 ใบ
 4. บัตรประชาชนไทยตัวจริง และสำเนา 1 ใบ (หากไม่มีบัตรประชาชนไทยให้ดู “หลักการพิจารณาการออกหนังสือเดินทาง” ด้านล่าง)
 5. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ใบ
 6. รูปถ่าย 1 ใบ
 7. ค่าธรรมเนียม (เตรียมให้ครบตามจำนวน และเป็นธนบัตร หรือ ชำระด้วยบัตร Bancontact)
  • 35 ยูโร สำหรับ หนังสือเดินทางอายุ 5 ปี
  • 50 ยูโร สำหรับ หนังสือเดินทางอายุ 10 ปี
 8. กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความจากตำรวจ (ในใบแจ้งความให้มีการระบุว่าหนังสือเดินไทยหาย พร้อมระบุหมายเลขหนังสือเดินทางไทยที่สูญหาย)
 9. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่นใบเปลี่ยนชื่อ

 

เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางธรรมดาของบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)  ***ดูหมายเหตุข้อ 1 และ 2 ประกอบ***

 1. แบบคำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 ใบ (กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย) ดาวน์โหลดที่นี่
 2. แบบฟอร์มหนังสือยืนยันความถูกต้อง 1 ใบ (กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย) ดาวน์โหลดที่นี่
 3. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และสำเนา 1 ใบ
 4. สำเนาสูติบัตรไทย 1 ใบ
 5. สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา-มารดา  หรือ เอกสารแสดงความเกี่ยวพันและอำนาจปกครองบุตร 1 ใบ
 6. บัตรประชาชนตัวจริงของบิดา และสำเนา 1 ใบ (ใช้บัตรประชาชนไทยหากบิดาเป็นคนไทย และใช้บัตรประชาชนท้องถิ่น/หนังสือเดินทางฉบับจริงหากบิดาไม่ใช่คนไทย)
 7. บัตรประชาชนตัวจริงของมารดา และสำเนา 1 ใบ (ใช้บัตรประชาชนไทยหากมารดาเป็นคนไทย และใช้บัตรประชาชนท้องถิ่น/หนังสือเดินทางฉบับจริงหากบิดาไม่ใช่คนไทย)
 8. บัตรประชาชนไทยตัวจริง และสำเนา 1 ใบ  (กรณีผู้ร้องอายุ 7 ปีเป็นต้นไปให้แสดงบัตรประชาชน หากอายุต่ำกว่า 7 ปีให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทน หรือ หากไม่มีบัตรประชาชนไทยให้ดู “หลักการพิจารณาการออกหนังสือเดินทาง” ด้านล่าง)
 9. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ใบ (ดูหมายเหตุข้อ 1)***
 10. รูปถ่าย 1 ใบ
 11. ค่าธรรมเนียม 35 ยูโร (เตรียมให้ครบตามจำนวน และเป็นธนบัตร หรือชำระด้วยบัตร Bancontact) *ผู้เยาว์สามารถทำหนังสือเดินทางที่มีอายุ 5 ปีได้เท่านั้น*
 12. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 13. กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการออกหนังสือเดินทางในตารางข้างล่างเพิ่มเติม

***หมายเหตุ*** 

 1. กรณีผู้ร้องเป็นผู้เยาว์ที่เกิดในต่างประเทศและมายื่นขอทำหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่เล่มแรก ผู้ปกครองต้องเพิ่มชื่อผู้เยาว์เข้าทะเบียนบ้านที่ไทยก่อน และต้องมีเลขประจำประชาชน 13 หลักมายื่น (หากไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้และมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทย ให้ติดต่อมาที่ passport.brs@mfa.go.th)
 2. บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ บิดาและมารดาจะต้องลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่  หากไม่สามารถมาได้ต้องมีเอกสารมาแสดงดังนี้
  • กรณีที่ผู้เยาว์อยู่กับบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องมีหนังสือปกครองบุตร (ปค. 14) มาแสดง และ สำเนา 1 ชุด
  • กรณีบิดาและมารดาหย่าให้นำใบหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุุการให้อำนาจปกครองบุตรของผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว และสำเนา 1 ชุด
  • กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต ให้นำใบมรณบัตรมาแสดง  และสำเนา 1 ชุด
  • หรือหนังสือให้ความยินยอมจากบิดา/มารดา ฉบับจริง อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา มาแสดง (ขอทำหนังสือให้ความยินยอมได้ที่อำเภอ/เขต กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย หรือ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศที่ท่านพำนัก)

หลักการพิจารณาการออกหนังสือเดินทาง

1. ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์

1.1 ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์

 • ที่มีสูติบัตรไทยแล้ว
 • ยังไม่เคยมีหนังสือเดินทางไทย
 • ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านไทย

คำตอบ =  สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรกได้เท่านั้น

1.2 ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์

 • ที่มีสูติบัตรไทยแล้ว
 • เคยมีหนังสือเดินทางไทยแล้ว
 • ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านไทย

คำตอบ =  ทำหนังสือเดินทางเล่มต่อไปไม่ได้ จนกว่าจะแจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านไทยก่อน

คำแนะนำ =  ให้แจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านก่อน หรือหากยังไม่มีโอกาสกลับไทย ให้มอบอำนาจให้ญาติในไทยแจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านไทยแทน

(ขอให้ท่านสอบถามรายละเอียด ณ ที่ว่าการอำเภอในไทยว่าการแจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านมีขั้นตอนอย่างไร และจะต้องใช้เอกสารอะไรไปยื่นบ้างนอกจากยื่นสูติบัตรไทย)

– หากทีี่ว่าการอำเภอฯ อนุญาตให้นำชื่อเข้าทะเบียนบ้านโดยการมอบอำนาจได้ ท่านสามารถทำหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนัดหมายในระบบออนไลน์ https://appointmentthaiembassybrs.simplybook.it/v2/#book และตรวจสอบรายละเอียดเอกสารสำหรับนำไปยื่นขอหนังสือมอบอำนาจได้ในเว็บไซต์นี้ https://www.thaiembassy.be/legalisation-and-document-services/หรือส่งอีเมล์สอบถามข้อมูลได้ที่ consular.brs@mfa.go.th


2. ผู้เยาว์อายุ 7 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ปี

2.1 ผู้เยาว์อายุ 7 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ปี

 • ที่มีสูติบัตรไทยแล้ว
 • ยังไม่เคยมีหนังสือเดินทางไทย
 • ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านไทย
 • ยังไม่มีบัตรประชาชนไทย

คำตอบ  =  ท่านสามารถยื่นทำหนังสือเดินทางเล่มแรกได้เท่านั้น

หากจะทำเล่มต่อไปขอให้แจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านไทย และทำบัตรประชาชนไทยใบแรกก่อน (ใบแรกทำในประเทศไทยได้เท่านั้น)

2.2 ผู้เยาว์อายุ 7 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ปี

 • ที่มีสูติบัตรไทยแล้ว
 • เคยมีหนังสือเดินทางไทยแล้ว
 • ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านไทย
 • ยังไม่เคยมีบัตรประชาชนไทยใบแรก

คำตอบ       =   ทำหนังสือเดินทางเล่มต่อไปไม่ได้

คำแนะนำ   =    ให้แจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านไทย  และทำบัตรประชาชนก่อน (ใบแรกทำในประเทศไทยได้เท่านั้น)

2.3 ผู้เยาว์อายุ 7 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ปี

 • ที่มีสูติบัตรไทยแล้ว
 • เคยมีหนังสือเดินทางไทยแล้ว
 •  มีชื่อในทะเบียนบ้านไทยแล้ว
 • ยังไม่เคยมีบัตรประชาชนไทย  กรณีกำลังศึกษาในต่างประเทศ ยังกลับไปทำบัตรฯ ใบแรกในไทยไม่ได้

คำตอบ  =  สามารถยื่นทำหนังสือเดินทางใหม่ได้หากกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาอยู่ โดยต้องมีหนังสือรับรองจาก

สถานศึกษาที่ผู้ร้องกำลังศึกษาอยู่ประกอบกับคำร้อง

–    ขอให้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษหรือไทย แต่ถ้าหากเป็นภาษาอื่นต้องแปลโดยนักแปลสาบานตน (Sworn Translator) ก่อน

–    แล้วนำหนังสือรับรองจากสถานศึกษาดังกล่าวพร้อมคำแปลไปรับรองนิติกรณ์ (Legalisation) ที่กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก (Ministry of Foreign Affairs Belgium/Luxembourg)

คำแนะนำ =  การแจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านไทย หากยังไม่มีโอกาสกลับไทย สามารถมอบอำนาจให้ญาติในไทยแจ้งชื่อเข้า

ทะเบียนบ้านแทนโดย

–  ขอให้ท่านสอบถามรายละเอียดที่อำเภอในไทยว่าการแจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านมีขั้นตอนอย่างไร

                       และจะต้องใช้เอกสารอะไรไปยื่นบ้างนอกจากยื่นสูติบัตรไทย

– การทำหนังสือมอบอำนาจสามารถยื่นขอทำได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนัดหมายระบบออนไลน์ที่ https://appointmentthaiembassybrs.simplybook.it/v2/#book และตรวจสอบรายละเอียดเอกสารสำหรับนำไปยื่นขอหนังสือมอบอำนาจได้ในเว็บไซต์นี้ https://www.thaiembassy.be/legalisation-and-document-services/

หรือส่งอีเมล์สอบถามได้ที่อีเมล์ดังนี้ consular.brs@mfa.go.th

2.4     ผู้เยาว์อายุ 7 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ปี    ที่มีสูติบัตรไทยแล้ว

–  เคยมีหนังสือเดินทางไทยแล้ว

–  มีชื่อในทะเบียนบ้านไทยแล้ว

–  มีบัตรประชาชนไทยแล้ว แต่ยังมีคำนำหน้าชื่อในบัตรเป็น ด.ช. / ด.ญ. (กรณีที่ผู้ร้องมีอายุ 15 ปีเป็นต้นไป)

คำตอบ  =  ต้องนัดหมายทำบัตรประชาชนใหม่ก่อนที่ https://appointmentthaiembassybrs.simplybook.it/v2/#book  แล้วจึงสามารถยื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางใหม่ได้


3. บุคคลทั่วไปอายุ 20 ปีขึ้นไป

3.1   บุคคลทั่วไปอายุ 20 ปีขึ้นไป

 • ที่มีสูติบัตรไทยแล้ว
 • เคยมีหนังสือเดินทางไทยแล้ว
 • ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านไทย
 • ยังไม่เคยมีบัตรประชาชนไทย

คำตอบ  =  ทำหนังสือเดินทางไม่ได้ จนกว่าจะแจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านไทย และทำบัตรประชาชนไทยใบแรกก่อน (บัตรประชาชนไทยใบแรกทำได้ในไทยเท่านั้น)

หากท่านประสงค์หรือมีความจำเป็นเดินทางไปประเทศไทยให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ passport.brs@mfa.go.th ราว 2 เดือนก่อนการเดินทาง * ETD

3.2  บุคคลทั่วไปอายุ 20 ปีขึ้นไป

 • ที่มีสูติบัตรไทยแล้ว
 • เคยมีหนังสือเดินทางไทยเล่มแรกแล้ว
 • มีชื่อในทะเบียนบ้านไทยแล้ว
 • แต่ยังไม่เคยมีบัตรประชาชนไทย

คำตอบ  =  ยังทำหนังสือเดินทางไม่ได้ จนกว่าจะทำบัตรประชาชนไทยใบแรกก่อน (บัตรประชาชนไทยใบแรกทำได้ในไทยเท่านั้น)

หากท่านประสงค์หรือมีความจำเป็นเดินทางไปประเทศไทยให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ passport.brs@mfa.go.th ราว 2 เดือนก่อนการเดินทาง *ETD

3.3  บุคคลทั่วไปอายุ 20 ปีขึ้นไป

 • เพิ่งขอจดสูติบัตร (ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
 • ยังไม่เคยมีหนังสือเดินทางไทย
 • ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านไทย
 • ยังไม่เคยมีบัตรประชาชนไทย

คำตอบ =  สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรกมีอายุ 5ปี ได้เท่านั้น

คำแนะนำ   = สำหรับการทำหนังสือเดินทางเล่มต่อไป ต้องแจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านไทย และทำบัตรประชาชนก่อน

(ใบแรกทำในประเทศไทยได้เท่านั้น)

3.4  บุคคลทั่วไปอายุ 20 ปีขึ้นไป

 • ยังไม่เคยมีหนังสือเดินทางไทย
 • มีชื่อในทะเบียนบ้านไทยแล้ว
 • ยังไม่เคยมีบัตรประชาชนไทย

คำตอบ =  สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรกมีอายุ 5ปี ได้เท่านั้น

คำแนะนำ   = สำหรับการทำหนังสือเดินทางเล่มต่อไป ต้องแจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านไทย และทำบัตรประชาชนก่อน (ใบแรกทำในประเทศไทยได้เท่านั้น)

3.5  บุคคลทั่วไปอายุ 20 ปีขึ้นไป

 • เคยขอหนังสือเดินทางแล้วหลายครั้ง
 • มีชื่อในทะเบียนบ้านไทยแล้ว
 • บัตรประชาชนไทยหมดอายุไม่เกิน 3 ปี  และในฐานข้อมูลราษฎร์แสดงภาพใบหน้าของผู้ร้องที่สามารถยืนยันตัวตนได้

คำตอบ =  อนุโลมให้ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้ หากในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์แสดงภาพใบหน้าของผู้ร้องที่สามารถยืนยันตัวตนได้

คำแนะนำ   = ติดต่อนัดหมาย (ในระบบออนไลน์) เพื่อทำบัตรประชาชนใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

3.6  บุคคลทั่วไปอายุ 20 ปีขึ้นไป

 • เคยขอหนังสือเดินทางแล้วหลายครั้ง
 • มีชื่อในทะเบียนบ้านไทยแล้ว
 • บัตรประชาชนไทยหมดอายุมานาน และในฐานข้อมูลราษฎร์ไม่แสดงภาพใบหน้าของผู้ร้อง

คำตอบ =  ไม่ได้สามารถทำได้ ต้องทำบัตรประชาชนไทยใหม่ที่ไทยก่อน (*EP/ETD) หรือ ปรึกษาการทำบัตรประชาชนใหม่ โดยส่งอีเมล์มาที่ passport.brs@mfa.go.th พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนไทยฉบับเดิม สำเนาหนังสือเดินทางไทย  บัตรแสดงถิ่นพำนักเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่แสดงใบหน้าชัดเจน และ เอกสารอื่นๆที่ออกโดยทางการไทยที่แสดงใบหน้าชัดเจน (หากมี) ก่อน แล้วจึงสามารถยื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางใหม่ได้

*ETD/EP

*ETD/EP


Download

รายการเอกสารเพื่อใช้ทำหนังสือเดินทาง

แบบคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง 

แบบฟอร์มยืนยันความถูกต้อง

แบบฟอร์มแจ้งหนังสือเดินทางหาย

บันทึกสอบสวน

กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

หมายเหตุ: สามารถขอรับแบบฟอร์มที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้

ไทย